Kohti kestävää kalataloutta

Vaelluskala-sivuston tarkoitus on tukea kestävää kalataloutta. Edistämme vaelluskalakantojen elvyttämistä innovatiivisilla pilottihankkeilla ja neuvonnalla. Kestävässä kalataloudessa ei ole kyse pelkästään kaloista tai kalastuksesta, vaan kokonaisvaltaisesta asioiden edistämisestä, tietoisuuden ja vastuullisuuden sekä ennenkaikkea laajapohjaisen yhteistyön edistämisestä. Kestävän kalatalouden saavuttamiseksi on tarpeen tukea kalastukseen, kaloihin  ja kalavesiin liittyyvää ymmärrystä. Toivomme, että laajapohjainen yhteistyö tuottaa vastuullisuutta, kansantaloudellista hyvinvointia sekä taloudellista tuottavuutta.

Kestävä kalatalous on oppimisprosessi ja suunta, johon pyritään. Vaikka asiantuntemusta on paljon, se on sirpaloitunutta ja kokonaisnäkemys kestävän tason saavuttamiseksi on hajallaan ja vaatii monipuolista yhteistyötä. On tärkeää, että päätöksenteon ja neuvonnan pohjana käytetään tutkittua tietoa, parasta mahdollista osaamista ja että päätökset ja päätösten valmistelu tapahtuu avoimesti ja läpinäkyvästi. Tämä sivusto tulee seuraamaan ja tiedottamaan sekä omista pilottihankkeistamme että välittämään tietoa muista kehitykseen ja kestävään kalastukseen liittyvistä asioista.

Kestävä kalatalous on kokonaisuus, se tarkoittaa kaikkia kaloja ja kalavesiä. Ei esimerkiksi vain lohta, silakkaa tai viljeltyä kirjolohta. Useimmat kalakannat elävät ja lisääntyvät luontaisesti, mutta monien luontaisesti lisääntyvien kalojen kutuolosuhteet ovat huonot. Alennustilassa olevia lisääntymisalueita tulee elvyttää. Jossain tilanteissa on tarpeen edistää kunnostuksia, joissain tuottavuuden pullonkaula on liikakalastus ja ratkaisu löytyy esimerkiksi sääntelyn kautta. Kun haluamme edistää kestävää kalataloutta, ei pidä unohtaa myöskään ennaltaehkäisevää vesiluonnon suojelemista. Näillä keinoilla uskomme, että saamme vedet tarjoamaan puitteet kestävästi pyydettävälle kalastolle, iloksi ja hyödyksi meille kaikille.

Kutusora-projekti

Esitämme yksinkertaisia, halpoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja virtavesissä kutevien kalakantojen elvyttämiseksi, sekä nykytilan selvittämiseksi. Hanke on valtakunnallinen ja kohdentuu lajeihin, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä, uhanalaisia sekä näiden elinympäristöihin.

Hanke on ensisijaisesti tiedonkeruu ja koulutushanke. Sen tavoitteena on kehittää Suomeen yhtenäinen toimintamalli, jolla

  1. luontaisesti kutevia kalakantoja saadaan pelastettua ja kohennettua,
  2. vähennetään tarvetta kalojen istutuksiin,
  3. parannetaan vesistöjen yleistä kykyä tuottaa kalanpoikasia,
  4. parannetaan kalastusmatkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä,
  5. tuodaan elinkeinoon luonnonmukaisia elementtejä,
  6. korvataan supistuvaa yhteiskunnan roolia,
  7. ohjataan toimintaa kohti kestävää kehitystä (sinistä biotaloutta),
  8. kehitetään virtakutuisten kalojen kutualueiden seurantaa ja ylläpitoa,
  9. yhtenäistetään mittaus- ja arviointimenettelyjä ja
  10. kerätään kokemusperäistä tietoa virtavesistä sekä pienvesien luontoarvoista ja nykytilasta.
Kunnostuksessa on paljon uutta osaamista

Aiemmin on vallalla ollut käsitys, jonka mukaan kunnostus on kertaluonteinen toimenpide, jonka myötä virtakutuisten kalojen tulisi alkaa lisääntyä. Koskien kunnostuksia on tehty maassamme paljon, mutta tähän asti hyödyt ovat jääneet heikoiksi, eikä syy ole vain veden kemiallisessa laadussa tai emokalojen vähyydessä. Nykyisin ymmärretään, että kunnostettu kohde voi kärsiä esimerkiksi liettymisestä ja soraikon hyvinkin pienimuotoinen ja halpa kunnostus voi merkittävästi edistää kalojen lisääntymistä. Toinen pullonkaula on pienpoikasalueiden niukkuus. Niitäkin voi helposti olennaisesti parantaa tai rakentaa lisää.

Katso minkälaisia kuvia jaetaan hashtagilla > #vaelluskala